Caritas Archdiecezji Katowickiej

Nasze ośrodki

Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej

ul. Wolności 30
41-700 Ruda Śląska
tel.: +48 32 243 65 94 do 6
fax: +48 32 248 10 55 e-mail: biuro@swelzbieta.pl
www: www.swelzbieta.caritas.pl
konto: 81 1050 1331 1000 0022 5733 2425
konto: 04 1050 1331 1000 0022 6333 3649
REGON: 243529815
NIP: 641-25-32-229

Budynek Caritas

Budynek Św. ELżbieta

Ośrodek Święta Elżbieta prowadzi:

 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU dla 90 osób
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY dla 21 osób
 • MIESZKANIE CHRONIONE DLA SENIORÓW dla 3 osoby
 • PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE NR 1 i 2 dla 24 dzieci
 • ŚWIETLICE DLA DZIECI W DZIELNICY WIREK, CZARNY LAS, ORZEGÓW dla 90 dzieci

Historia Ośrodka
Założycielem i budowniczym Domu był Ksiądz Zenon Ryzner. W roku 1994 zakończono pierwszy etap prac adaptacyjnych w byłym hotelu robotniczym kopalni "Wawel" na potrzeby Naszej Placówki. Pięciokondygnacyjny budynek został zaadaptowany na Dom Pomocy Społecznej. W roku 2007 zakończyła się rozbudowa Ośrodka o pomieszczenia przeznaczone pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy i Mieszkania Chronionego.

Budynek jest własnością Ośrodka Święta Elżbieta.

Na terenie placówki znajduje się Kaplica i przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Święto patronalne obchodzimy 17 listopada.

Od 1 stycznia 2013 roku Ośrodek Święta Elżbieta przejął działalność Ośrodka Błogosławionego Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, który w swoich strukturach prowadził:

placówkę opiekuńczo – wychowawczą, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz mieszkanie chronione przeznaczone dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II prowadzący wyżej wymienione placówki działał od 2007 roku. Na mocy dekretu z dnia 1 września 2013 roku – decyzją Arcybiskupa Katowickiego Wiktora Skworca, utworzony został Ośrodek Święta Elżbieta posiadający kościelną i cywilną osobowość prawną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 roku Ośrodkowi Święta w Elżbieta z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wolności 30, została nadana wyżej wymieniona osobowość prawna.

Ośrodek Święta Elżbieta dnia 1 stycznia 2015 roku przejął działalność Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Święta Elżbieta.

 1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
  Dom Pomocy Społecznej Święta Elżbieta przeznaczony jest dla 90 mieszkańców, osób starszych, kobiet i mężczyzn, którzy ze względu na wiek i aktualny stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania oraz wymagają stałych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

  Mieszkańcom oferujemy miejsce zamieszkania w pokojach jedno-, i dwuosobowych wyposażonych w łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W swojej ofercie posiadamy również możliwość korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz wszelkich innych form aktywności oferowanych przez Dom; dostosowanych do wieku oraz niepełnosprawności naszych mieszkańców.

  W Domu tworzymy społeczność, która aktywnie uczestniczy we wszelkich uroczystościach, organizowanych na terenie naszej placówki, wycieczkach oraz spotkaniach z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, a także innych środowisk. Na ogrodzonym terenie Ośrodka rozciąga się wypielęgnowany kompleks ogrodowy (klomby, trawniki, krzewy ozdobne, kwiaty) z utwardzonymi alejkami i ławkami. Zarówno otoczenie placówki jak i budynek pozbawione są barier architektonicznych (platforma wózkowa przy wejściu, winda osobowa zaraz przy wejściu głównym do budynku). Osoby przyjmowane są do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

  Decyzją z dnia 22.12.2004 r. Dom Pomocy Społecznej Święta Elżbieta został wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego. Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz odpłatności mieszkańców.

  41-700 Ruda Śląska,
  ul. Wolności 30
  tel. +48 32 2436594 do 6
  fax. +48 32 2481055

 2. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
  Dom przeznaczony jest dla 21 osób kobiet i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi, którzy z powodu swej choroby mają trudności w życiu codziennym, wymagają usprawniania i wsparcia w zaspokajaniu potrzeb życiowych, pomocy w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, lokalnym, społecznym. Do dyspozycji uczestników oddano 4 pracownie (pracownię gospodarstwa domowego, muzykoterapii, arteterapii oraz pracownię terapii indywidualnej). Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą również korzystać z sali gimnastycznej, jadalni i sali RTV.

  Naszym celem jest zmniejszanie skutków choroby poprzez:

  • Stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i realizacji zadań życiowych.
  • Uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku lokalnym.
  • Zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny i instytucji poprzez rehabilitację środowiskową.

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ośrodku Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej działa od 3 grudnia 2007.

  41-700 Ruda Śląska,
  ul. Wolności 30,
  tel. +48 32 2436594 do 6,
  fax. +48 32 2481055

 3. MIESZKANIE CHRONIONE DLA SENIORÓW
  Mieszkanie chronione dla seniorów jest formą organizacyjną, w której żyją razem osoby, które ze względu na stan fizyczny lub psychiczny nie mogą lub nie chcą mieszkać same, pomimo że mają zapewnioną opiekę ambulatoryjną i usługi opiekuńcze, które nie wymagają opieki stacjonarnej.

  Dla zadań opiekuńczych we wspólnocie mieszkaniowej wytyczną jest zasada maksymalnego aktywizowania inicjatywy własnej mieszkańców wspólnoty, mobilizowania utraconego przez nich potencjału i wspierania chęci udzielenia wzajemnie sobie pomocy. Usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom wspólnoty zapewnia podmiot działający na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ten sam, który świadczy usługi opiekuńcze na rzecz innych klientów pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wszelkie sprawy socjalne załatwia pracownik socjalny dochodzący i sprawujący nadzór nad funkcjonowaniem wspólnoty.

  W mieszkaniu zamieszkują 3 osoby.

  41-700 Ruda Śląska,
  ul. Wolności 30,
  tel. +48 32 2436594 do 6,
  fax. +48 32 2481055

 4. PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA 1 i 2
  Placówka rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2007 roku. Mieści się w budynku będącym własnością Ośrodka Święta Elżbieta.

  Z dniem 1 stycznia 2015 roku Placówka została podzielona na dwie samodzielne placówki, każda przeznaczona jest dla 12 dzieci.

  Placówki Socjalizacyjne w formie dwóch mieszkań usamodzielnienia, są placówkami ukierunkowanymi na całodobową działalność opiekuńczo – wychowawczą, sprawowaną nad dziećmi, których rodziny naturalne, z różnych względów, nie mogą sprawować nad nimi samodzielnej opieki. Jednym z nadrzędnych działań placówek jest przygotowanie dzieci w niej zamieszkujących do samodzielnego życia oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje życiowe. Głównym założeniem mieszkań usamodzielnienia jest wyposażanie dzieci we wszystkie kompetencje społeczne, niezbędne w ich przyszłym, dorosłym życiu oraz tworzenie domowej rodzinnej atmosfery, pełnej ciepła i zrozumienia, sprzyjającej wzrostowi poczucia bezpieczeństwa. Celem pracy wychowawczej w placówce jest prowadzenie działań terapeutycznych i interwencyjnych, które są kierowane zarówno na dziecko, jak i na jego rodzinę. Podtrzymywane są kontakty z rodzinami naturalnymi oraz opiekunami prawnymi dzieci przebywających w Placówce oraz podejmowana jest z nimi współpraca w zakresie poprawy zaburzonych funkcji rodzicielskich, korygowania i pogłębiania więzi emocjonalnych.

  Aby jak najlepiej wypełniać swą funkcję, kierując się przy tym najszerzej pojętym dobrem dziecka, Placówka współpracuje ze wszystkimi instytucjami, organami i osobami, które mogą mieć wpływ na sytuację wychowanka i jego rodziny mając tu zwłaszcza na myśli: przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, nauczycieli, wychowawców szkolnych dzieci, pedagogów oraz osób znaczących w ich życiu. Placówka prowadzi również działania ukierunkowane na znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej.

  Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.

  Placówka działa od 2007 roku, w 2015 została podzielona na dwie, z których każda jest przeznaczona na 12 dzieci.

  41-710 Ruda Śląska
  ul. Ściegiennego 6
  tel. +48 32 242 08 03
  fax. +48 32 242 17 79

 5. ŚWIETLICA DLA DZIECI W DZIELNICY WIREK
  Świetlica placówką wsparcia dziennego, przeznaczoną dla 30 wychowanków w wieku od 5 do 16 lat. Celem działań Świetlicy jest wspieranie prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży. Realizacja powyższych działań odbywa się poprzez zapewnienie wychowankom:

  • miejsca pobytu
  • wyżywienia
  • zajęć umożliwiających rozwijanie talentów, potencjału twórczego oraz zainteresowań
  • zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych
  • pomocy w odrabianiu zadań domowych
  • alternatywnych form spędzania wolnego czasu (w tym imprez okolicznościowych, świąt, rocznic, urodzin, wyjazdów kolonijnych itp.)

  Świetlica w szczególny sposób zwraca uwagę na współpracę z rodzicami wychowanków oraz współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

  Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.

  41-710 Ruda Śląska,
  ul. Ściegiennego 6,
  tel. +48 32 242 08 03,
  fax. +48 32 242 17 79

 6. ŚWIETLICA DLA DZIECI W DZIELNICY CZARNY LAS

  Placówka swoją działalność rozpoczęła w marcu 2003 roku. Świetlica na podstawie umowy użyczenia zajmuje drugie piętro Domu Parafialnego mieszczącego się przy Parafii Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie.

  Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech przestronnych, dobrze wyposażonych salach. Dzieci do swojej dyspozycji mają boisko, stół do gry w tenisa stołowego oraz plac zabaw, które są usytuowane obok budynku Świetlicy.

  Do priorytetowych zadań placówki należą: wspomaganie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań, spędzanie czasu wolnego w sposób interesujący i twórczy, nabywanie prawidłowych postaw społecznych oraz organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Innym ważnym aspektem pracy jest niwelowanie braków edukacyjnych oraz stała współpraca z rodzicami wychowanków i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

  Oprócz codziennej pracy wychowawczej w Świetlicy organizowane są półkolonie letnie i zimowe oraz wyjazdy kolonijne. Ważny akcent w pracy Świetlicy Środowiskowej stanowią uroczystości okolicznościowe takie jak Śniadania Wielkanocne oraz Wieczerze Wigilijne.

  Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.

  41-711 Ruda Śląska
  ul. Cynkowa 22
  tel. +48 32 244 41 36

 7. ŚWIETLICA DLA Dzieci W DZIELNICY ORZEGÓW
  Placówka swoją działalność rozpoczęła w lutym 2012 r. Świetlica na podstawie umowy użyczenia zajmuje część domu katechetycznego mieszczącego się przy parafii Świętego Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej - Orzegowie. Zajęcia odbywają się w dwóch przestronnych salach, wyposażonych w podstawowe sprzęty. Świetlica posiada 30 miejsc dla dzieci w wieku od 5 do 16 roku życia. Priorytetowym celem działalności placówki jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także wyrównywanie szans rozwojowych dzieci pochodzących z tych rodzin.

  Poprzez organizowane zajęcia wychowankowie nabywają umiejętności współpracy w grupie, samodzielności i otwartości na innych. Duży nacisk położony jest na utrwalanie postaw społecznie akceptowanych, w tym postaw abstynenckich i uczących przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Ważnym elementem w codziennej pracy jest dbanie o rozwój fizyczny, rozwijanie zainteresowań czy organizowanie różnorakich uroczystości np. śniadań wielkanocnych, wieczerzy wigilijnych, świętowanie urodzin wychowanków.

  Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.

  41-704 Ruda Śląska,
  ul. Królowej Jadwigi 8,
  tel. +48 32 242 11 69

 8. Zarząd Ośrodka:
  Dyrektor pełnomocny: mgr Jarosław Czapelka
  Zastępca dyrektora: mgr Beata Ogórka

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe