Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa

Ośrodek Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej


serce

adres: 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 103
tel./fax: +48 32 243 34 84, +48 32 243 34 85
e-mail: ds@caritas.net.pl
www: www.caritas.net.pl

konto:
97 1050 1331 1000 0010 0215 0488

REGON: 006217516-00093
NIP: 641-21-80-434

 

Charakterystyka Ośrodka

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Halembie jest dziełem Caritas Archidiecezji Katowickiej. Został powołany w 1995 roku mocą dekretu Metropolity Górnośląskiego arcybiskupa Damiana Zimonia. Ośrodek stanowi zespół specjalistycznych placówek, których misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności zaś z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki: dom pomocy społecznej (dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 95 rezydentów), warsztat terapii zajęciowej (130 uczestników) i środowiskowy dom samopomocy (40 uczestników). Ponadto przy Ośrodku funkcjonują tzw. mieszkania chronione. Ogółem ze wsparcia Ośrodka regularnie korzysta prawie 250 osób.

Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej realizuje także szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które zmierzają do zwiększenia partycypacji społecznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych, do wyrównywania szans, pogłębienia integracji społecznej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku człowieka dotkniętego niepełnosprawnością i jego pozytywnego odbioru przez ogół społeczeństwa. Należą do nich takie przedsięwzięcia jak: konferencje i sympozja, wystawy, festyny, koncerty i spotkania integracyjne, wydawnictwa, treningi i zawody sportowe, wycieczki, plenery artystyczne i turnusy rehabilitacyjne.

Niektóre z tych inicjatyw przyjęły formę zorganizowaną i charakteryzują się tym, że niepełnosprawna młodzież ma okazję do realizowania indywidualnych zainteresowań oraz rozwijania swoich talentów podczas regularnych spotkań artystycznych lub treningów sportowych. Należą do nich m.in. zespół teatralno-muzyczny “Od Serca” oraz Klub Olimpiad Specjalnych „Halembianka”.

Od lat na terenie domu pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej oraz środowiskowego domu samopomocy są prowadzone szkolenia i praktyki zawodowe dla słuchaczy studium terapii zajęciowej, studentów pedagogiki i psychologii oraz przyszłych pracowników socjalnych. Ośrodek umożliwia również zdobycie doświadczenia zawodowego, w ramach praktyk szkolnych, osobom niepełnosprawnym, absolwentom szkół specjalnych.