Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych

Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych
w Knurowie


matka

adres: 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 29
tel./fax: +48 32 236 54 87, +48 32 336 22 33
e-mail: knurow@caritas.pl 
www: www.caritas.knurow.pl

konto:
21 1050 1298 1000 0022 4363 0809
REGON: 006217516-00119
NIP: 969-12-15-178

Charakterystyka Ośrodka

Ośrodek funkcjonuje od 1994 roku. Celem Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

– kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą i rehabilitacyjną,
– działania integracyjne włączające wychowanków w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej,
– współdziałanie z rodziną Uczestników i Wychowanków oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Cele te realizowane są poprzez następujące działy Ośrodka:

– Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla 51 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie,
– Dom Seniora zapewniający całodobową opiekę 21 osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku,
– Noclegownia zapewniająca nocleg dla 30 osób,
– Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przeznaczona dla 14 dzieci,
– Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z schorzeniami układu nerwowego,
– Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla 50 osób Niepełnosprawnych intelektualnie.