Caritas Archdiecezji Katowickiej

Nasze ośrodki

Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

ul. Świętej Jadwigi 4
43-200 Pszczyna
tel./fax: +48 32 449 08 94
e-mail: biuro@pszczyna.caritas.pl
www: pszczyna.caritas.pl
Nr rachunku: 24 8448 0004 0019 9733 2000 0101
REGON: 006217516-00054
NIP: 638-13-37-885

Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie jest placówką Caritas Archidiecezji Katowickiej. Został powołany do życia 1 października 2005 roku, ale początki działalności na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonej w Pszczynie przy ul. Św. Jadwigi 4 należy datować na rok 1996, kiedy został uruchomiony Warsztat Terapii Zajęciowej. Ośrodek mieści się w budynku parterowym, budowanym niegdyś na potrzeby przedszkola. Budynek jest własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej, a parcela jest w wieczystym użytkowaniu. Obecnie w skład Ośrodka Matka Boża Różańcowa wchodzi:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej (1996),
  • Świetlica Socjoterapeutyczna (powstała w 1998 roku),
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Grzawie założony w roku 2003 (do czerwca 2012 r. ŚDS znajdował się w Woli przy ul. Górniczej 47b),
  • oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie (powołany do życia w roku 2005). Ośrodek nie prowadzi działalności gospodarczej, jest instytucją non profit i w związku z tym nie osiąga dochodów. Cele statutowe to niesienie pomocy humanitarnej osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, dzieciom, młodzieży, osobom starszym poprzez:
  • kompleksową działalność opiekuńczą, terapeutyczną, wychowawczą, rehabilitacyjną;
  • działania integracyjne włączające Uczestników i Podopiecznych w nurt życia społeczności ośrodkowej i lokalnej;
  • współdziałanie z rodzinami Uczestników i Podopiecznych oraz instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie, osób starszych oraz dzieci i młodzieży;
  • działania sportowe i kulturalne zmierzające do społecznej aktywizacji Uczestników i Podopiecznych Ośrodka.

Zasadniczym terenem działania Ośrodka jest obszar Województwa Śląskiego i Archidiecezji Katowickiej.

Placówka realizuje wsparcie dla osób niepełnosprawnych (WTZ), a także niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicznie (ŚDS w Grzawie i w Pszczynie) – łącznie dla ok. 137 osób. Zajęcia dla podopiecznych WTZ i ŚDS odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy 7.30 a 15.30.

Pierwszym dyrektorem i założycielem placówki był ks. Zdzisław Tomziński, który kierował nią do 31.08.2007 roku. Natomiast Piotr Kowalski objął funkcję dyrektora Ośrodka Matka Boża Różańcowa z dniem 1.09.2007 r. Umowa na działanie WTZ i ŚDS w Pszczynie podpisana jest z Powiatem Pszczyńskim, natomiast ŚDS w Grzawie działa na podstawie umowy z Gminą Miedźna.

Najstarszą i najbardziej liczną placówką jest Warsztat Terapii Zajęciowej, który liczy 54 podopiecznych. Zajęcia odbywają się tutaj w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy 7.30 a 15.30 w 9 pracowniach: ceramicznej, terapii manualnej, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, zoologicznej, technicznej, papieroplastyki, arteterapii, multimedialnej oraz w rehabilitacji. Podczas zajęć podopieczni uczą się czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem, zaradności osobistej oraz nabywają kompetencji społecznych, a także umiejętności zawodowych w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Drugą placówką jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Grzawie przy ul. Wiejskiej 11, powstały w roku 2003 (zlokalizowany do czerwca 2012 r. w Woli przy ul. Górniczej 47b). Podopiecznymi Domu są osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz zaburzone psychicznie. Na zajęcia, odbywające się w 6 pracowniach (rękodzieła, polisensoryczna, gospodarstwa domowego, arteterapii, multimedialna, ogólnorozwojowa) od poniedziałku do piątku pomiędzy 7.30 a 15.30 uczęszcza 43 podopiecznych.

W 2005r. powstał przy Ośrodku Matka Boża Różańcowa w Pszczynie Środowiskowy Dom Samopomocy, sukcesywnie rozszerzany, obecnie dla 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicznie. Jest to zadanie zlecone przez Powiat Pszczyński. Zajęcia odbywają się tutaj w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy 7.30 a 15.30 w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, rękodzieła, arteterapii, terapii manualnej, techniczno-ogrodniczej oraz ogólnorozwojowej. Oprócz zajęć w pracowniach, społeczność Ośrodka wyjeżdża na różnego rodzaju wycieczki (jednodniowe, kilkudniowe wakacyjne), bierze udział w rozmaitych zawodach sportowych na terenie placówki i poza nim, celebruje urodziny podopiecznych oraz organizuje rozmaite imprezy i zabawy (zabawa karnawałowa, walentynki, andrzejki), które integrują społeczność całej placówki. Pracownicy i podopieczni spotykają się również na spotkaniu Wigilijnym (najczęściej 23 grudnia), na Śniadaniu Wielkanocnym (Wielki Czwartek) oraz na uroczystości Patronki Ośrodka – Matki Bożej Różańcowej (7 października).

Oprócz zadań wynikających realizacji stosownych umów, placówka zmierza do integracji swoich podopiecznych ze społecznością lokalną, do zwiększenia świadomości społeczeństwa co do możliwości osób niepełnosprawnych oraz do ukazania tym osobom możliwości ich dalszego rozwoju w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Stąd Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie posiada kilka sztandarowych działań. Jedno z nich to działalność zespołu folklorystycznego Folkowianie, który promuje kulturę i folklor Ziemi Pszczyńskiej. Zespół zrzesza podopiecznych i pracowników ŚDS w Pszczynie i w Grzawie.

Inna grupa, tym razem zrzeszona przy WTZ, to Entuzjaści. Jest to grupa teatralno-muzyczna, która zdobywa wiele nagród grupowych i indywidualnych na rozmaitych konkursach i festiwalach. Stałymi występami, które wpisują się w repertuar są: Droga Krzyżowa oraz jasełka bożonarodzeniowe.

Kolejnym sztandarowym działaniem są Międzyośrodkowe Zawody Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych, które rozgrywane są o Przechodni Puchar Starosty Pszczyńskiego. Swym zasięgiem obejmują one teren województwa śląskiego. Corocznie, na przełomie września i października, bierze w nich udział (w 3 dniach eliminacji i 1 dniu finałowym) ok. 300 niepełnosprawnych zawodników z ponad 30 placówek. Dyscypliny mają charakter rywalizacji sportowej, ale posiadają również charakter zabawowy (dyscypliny są dostosowane do możliwości zawodników).

Ośrodek ubogacają swoją obecnością liczni goście, z okazji przedstawień jasełkowych oraz rozmaitych uroczystości odwiedzają nas regularnie pobliskie placówki oświatowe. Na stałe w życie placówki wpisała się współpraca z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Łące, a przy okazji zawodów sportowych z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Wesprzyj nas!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki Twojej pomocy, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Podziel się dobrem. Podziel się miłością. Nawet symobliczna złotówka robi różnicę!

caritas archidiecezji katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 Katowice

Tel.: 32 251 67 22
E-mail: katowice@caritas.pl
KRS: 0000221725

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Rachunek w PLN
PL 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w EUR
PL 06 1050 1214 1000 0090 8156 0204
SWIFT: INGBPLPW

Rachunek w USD
PL 30 1050 1214 1000 0090 8158 3925
SWIFT: INGBPLPW

Przelewy międzynarodowe:
PL+numer rachunku+INGBPLPW

Wykonanie: PixelCaffe